top of page

VZOR FORMULÁŘE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ "O vlastnictví dluhopisu"

TENTO FORMULÁŘ JE VZOREM FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ V PŘÍPADĚ:
- ukončení investičního období dluhopisů a jejich splatnosti 


UPISOVATEL JE POVINEN:
- poskytnou toto Čestné prohlášení "O vlastnictví dluhopisů"  "Emitentovi dluhopisů" spolu s originálními listinami příslušných "Dluhopisů" s úředně ověřeným podpisem Čestného prohlášení "O vlastnictví dluhopisů"

UPOZORNĚNÍ:

- upisovatel dluhopisu bere na vědomí, že "Emitent" dluhopisů" neprovede výplatu investiční částky bez doložení:

1/ Originálních listin Dluhopisů příslušné emise o jejiž vyplacení upisovatel žádá
2/ Čestného prohlášení "O vlastnictví dluhopisů" jenž stvrzuje, že příslušné dluhopisy ke dni splatnosti dluhopisů či požadovaného data platnosti jsou v držení upisovatele a jejich drženi nebylo převedeno na třetí osobu či jakýmkoli způsobem omezeno či postiženo


POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
- v případě zájmu Vám zašleme originál této žádosti na Vaší adresu 
- v takovém případě postačí odeslat žádost o zaslání originálního formuláře na naší mailovou adresu
- originál žádosti je chráněn prvky proti zneužití a obsahuje veškeré předepsané údaje potřebné k doložení a potvrzení oprávněnosti     požadavku   
- abyste jste předešli případným chybným podáním či chybějícím údajům, doporučujeme využít originální formuláře společnosti

  UPOZORNĚNÍ

  Abychom zabránili jakémukoli možnému pochybení či zneužití žádosti a v co nejvyšší míře zajistili ochranu Vašich investic,
  vyžadujeme, aby při podání této žádosti byl podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen.
  Podané žádosti bez úředně ověřeného podpisu žadatele (upisovatele) nebudou ze strany společnosti akceptovány
  a budou považovány za neplatné.
  Společnost si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout. 

SINCOM_22.jpg
bottom of page