top of page

VZOR FORMULÁŘE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ "Potvrzení platnosti čísla bankovního účtu"

TENTO FORMULÁŘ JE VZOREM FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ V PŘÍPADĚ:
- ukončení investičního období dluhopisů a jejich splatnosti 
- investor je toto Čestné prohlášení povinen poskytnou "Emitentovi" spolu s originálními listinami příslušných "Dluhopisů" s úředně         ověřeným podpisem Čestného prohlášení


UPISOVATEL BERE MA VĚDOMÍ, ŽE "EMITENT DLUHOPISŮ" NEPROVEDE VÝPLATU INVESTIČNÍ ČÁSTKY BEZ DOLOŽENÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTŮ:
1/ Originálních listin Dluhopisů příslušné emise o jejiž vyplacení upisovatel žádá
2/ Čestného prohlášení Potvrzení platnosti čísla bankovního účtu
3/ Čestného prohlášení jenž stvrzuje, že příslušné dluhopisy ke dni splatnosti dluhopisů či požadovaného data platnosti jsou v držení upisovatele a jejich vlastnická práva nebyla převedena na třetí osobu či jakýmkoli jiným způsobem omezena či postižena


POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI, DLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ:
- v případě zájmu Vám zašleme originál této žádosti na Vaší adresu 
- v takovém případě postačí odeslat žádost o zaslání originálního formuláře na naší mailovou adresu
- originál žádosti je chráněn prvky proti zneužití a obsahuje veškeré předepsané údaje potřebné k doložení a potvrzení oprávněnosti     Vašeho čísla účtu
- abyste jste předešli případným chybným podáním či chybějícím údajům, používejte originální formuláře společnosti

  UPOZORNĚNÍ

  Abychom zabránili jakémukoli možnému pochybení či zneužití žádosti a v co nejvyšší míře zajistili ochranu Vašich investic,
  vyžadujeme, aby při podání této žádosti byl podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen.
  Podané žádosti bez úředně ověřeného podpisu žadatele (upisovatele) nebudou ze strany společnosti akceptovány
  a budou považovány za neplatné.
  Společnost si vyhrazuje právo takovou listinu nepřijmout. 

SINCOM Investment Company - Potvrzení čísla účtu.jpg
bottom of page